Dr. Ferhat Sarıbek – ANTALYA
Dr. Turgay Sehil – DENİZLİ
Mahir Kolbasar – SAKARYA
Doç Dr. Hayati Akbaş – SAMSUN